0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

4857 nolu İş Kanunun Kabul TK.Tarihi : 22.5.2003 tarihli 77. Maddesine göre ;

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

 

MADDE 78. – Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarır. Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.

İşSağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Danıştay tarafından, bir tüzük çıkarılmadan yayımlanmış olduğu yaklaşımıile iptali, yeni bir durum ortaya çıkarmışve söz konusu direktifi uyumlaştıran yönetmelik, Danıştay’ın ilk kararında belirtilen bir kısım hükümler dikkate alınarak yapılan küçük değişikliklerle, sosyal tarafların ve bakanlıkların tamamının görüşleri alınarak tüzük taslağıolarak Başbakanlık vasıtasıyla Danıştay incelemesine sunulmuştur. Ancak, bu defa da Danıştay, somut hükümler taşımadığıgerekçesiyle söz konusu tüzük taslağınıreddetmiştir. Bu durum, yasal değişiklik veya yeni bir yasa yapılmadan AB’nin işsağlığıve güvenliğinin çerçevesini çizen söz konusu direktifinin uyumlaştırılmasının mümkün olamayacağıanlamına gelen bir sonuçda doğurmuştur.

İSG yönetim sistemi ;Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçası. Bu, kuruluş yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar.

 

OHSAS 18001 Standardı ve Belgelendirme  Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64